top of page

ฟังก์ชั่นหลักของสมาร์ทโฮม KT Gear Airflow

ฟังก์ชั่นระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร การสร้างระบบระบายอากาศ

การสร้างคุณภาพ ปรับสภาวะอากาศที่ดีหรือระบบประหยัดพลังงาน ให้กับภายในอาคาร หรือที่อยู่อาศัย

icon_solu-01.png

สร้างคุณภาพอากาศที่ดี

ภายในอาคารและประหยัดพลังงาน

icon_solu-02.png

ระบบปรับสภาวะอากาศ

icon_solu-03.png

ฉนวนกันความร้อน

icon_solu-04.png

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

พลังงานแสงอาทิตย์

icon_solu-05.png

ห้องปลอดเชื้อที่มีการควบคุม

ปริมาณอนุภาค

bottom of page